Odvetništvo

Profesionalna poklicna pot in področja zastopanja


Sem Jurij Preložnik, univerzitetni diplomirani pravnik. V letu 2005 sem diplomiral na Pravni fakulteti univerze v Mariboru. Po diplomi sem se zaposlil v pravni službi gradbenega podjetja INGRAD GRAMAT, d.d. iz Celja. Z odvetništvom sem se prvič srečal v letu 2007, ko sem bil kot odvetniški pripravnik zaposlen najprej pri odvetniku Gregorju Kovaču iz Celja in nato še pri odvetniku Aleksandru Petroviču iz Celja. V letu 2008 sem opravil volontersko sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Celju. Med leti 2008 in 2010 sem kot pravnik za družbo RSV d.o.o iz Celja opravljal raznovrstne pravne storitve, predvsem z gospodarskega področja, v tem okviru pa sem svetoval in opravljal storitve tudi za večje gospodarske družbe v Sloveniji. V letu 2009 sem opravil državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega postopka ter pravniški državni izpit in se nato v letu 2010 zaposlil kot odvetniški kandidat pri odvetnici Nini Zidar Klemenčič iz Ljubljane. Od 24.5.2011 samostojno opravljam odvetniško dejavnost preko svoje odvetniške pisarne v Celju.

Področja zastopanja

Stranke zastopam in jim svetujem na zelo širokem spektru različnih pravnih področij. Ne glede na trend specializacije se pravna področja v resničnem življenju še vedno prepletajo in je določena interdisciplinarnost nujna. Svojim strankam tako kot tradicionalen samostojen odvetnik ponujam celostno podporo ob različnih življenjskih situacijah na vseh področjih prava. V kolikor bom po uvodnem sestanku ocenil, da glede na vrsto problema ter razpoložljiv čas ne morem prevzeti zadeve, vas bom na to opozoril ter vas skušal usmeriti na naslov, kjer bi lahko dobili ustrezno podporo.

Področja prava, s katerimi se ukvarjam, so sledeča:

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO
• svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava
• zastopanje in svetovanje v postopkih za prekrške (vlaganje zahtev za sodno varstvo, zastopanje na narokih na sodišču, vlaganje predlogov za odlog odvzema vozniškega dovoljenja in za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ipd…)
• zastopanje v postopkih pred policijo (zastopanje na zaslišanjih osumljencev na policiji)
• zastopanje v vseh fazah predkazenskega postopka, preiskavi in pripornih zadevah (zastopanje na zaslišanjih pred preiskavo, zastopanje na zaslišanjih v preiskavi, zastopanje na pripornih narokih, vlaganje pravnih sredstev zoper sklepe o odreditvi in podaljšanju pripora, zoper sklepe o uvedbi preiskave ipd…)
• zastopanje pred državnim tožilstvom v postopku pogajanj za sklenitev sporazuma o priznanju krivde
• zastopanje v vseh fazah kazenskega postopka (predobravnavni narok, narok za izrek kazenske sankcije, glavna obravnava)
• zastopanje oškodovancev kaznivih dejanj in uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov
• zastopanje pri prevzemu pregona s strani oškodovanca
• priprava ter vlaganje kazenskih ovadb in zasebnih tožb
• zastopanje v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi (zahteve za varstvo zakonitosti, obnova postopka, izredna omilitev kazni)

GOSPODARSKO PRAVO
• zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov v sodnih postopkih (vlaganje tožb, rednih in izrednih pravnih sredstev, zastopanje na narokih pred sodišči)
• sodelovanje pri pogajanjih in sestava vseh vrst gospodarskih pogodb (prodajne pogodbe za premičnine in nepremičnine, najemne pogodbe, menjalne pogodbe, gradbene pogodbe, pogodbe o delu, prevozne pogodbe, pogodbe o gostinskih storitvah (catering), pogodbe o kontroli blaga in storitev, komisijske pogodbe, agencijske pogodbe, posredniške pogodbe, špedicijske pogodbe, alotmajske pogodbe, pogodbe o donatorstvu, pogodbe o sponzoriranju, pogodbe o poslovnem sodelovanju, pogodbe o leasingu, pogodbe o faktoringu, …)
• sestava splošnih in drugih aktov gospodarskih družb (statut, družbena pogodba, različni pravilniki s statusno pravnega področja)
• zastopanje družbenikov na skupščinah gospodarskih družb
• vodenje skupščin gospodarskih družb, zavodov in drugih pravnih oseb
• svetovanje in zastopanje pri ustanavljanju, prenehanju in statusnih spremembah samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb
• skrbni pravni pregled gospodarskih družb ter temu ustrezno pravno svetovanje
• svetovanje in strokovna podpora dolžnikom pred uvedbo stečajnih postopkov,postopkov prisilne poravnave in likvidacije
• zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti
• vlaganje predlogov za uvedbo postopkov zaradi insolventnosti
• prijava terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave • svetovanje pri izbrisih pravnih oseb iz sodnega registra (v rednem in skrajšanem postopku)
• svetovanje in zastopanje na področju avtorskega prava in prava intelektualne lastnine
• svetovanje in zastopanje na področju prava varstva konkurence
• svetovanje in zastopanje na področju prevzemnega prava

CIVILNO PRAVO
a) stvarno pravo
• svetovanje in zastopanje v sporih v zvezi z motenjem posesti
• svetovanje in zastopanje v sporih glede urejanja služnosti in nujne poti
• svetovanje in zastopanje v sporih glede varstva lastninske pravice
• svetovanje in zastopanje glede varstva služnostnih pravic
• svetovanje in zastopanje v postopkih ureditve meje
• svetovanje in zastopanje v postopkih delitve stvari v solastnini in skupni lastnini
• svetovanje in zastopanje v medsosedskih sporih
• svetovanje in zastopanje v sporih iz najemnih oziroma zakupnih razmerij
• sestava in pregled najemnih pogodb, odpovedi najemnih pogodb, vlaganje tožb na izročitev in izpraznitev stanovanja, ipd …)
• sestava pogodb, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na stvareh ali s katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na stvari (prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o ustanovitvi stvarnega bremena, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice)
• svetovanje in zastopanje pri vzpostavitvi etažne lastnine ter pripravi načrta etažne lastnine, akta o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki
• izvedba vseh postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih
• priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo
• zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih

b) dedno pravo
• sestavljanje oporok, izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju
• zastopanje dedičev in volilojemnikov pri uveljavljanju pravice do dediščine oziroma pravice do volila v okviru zapuščinskega postopka
• uveljavljanje dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju ali sklepa o volilu
• zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine
• svetovanje v ostalih dednopravnih zadevah
c) obligacijsko pravo
• sestava vseh vrst obligacijsko-pravnih pogodb ter preverjanje posredovanih pogodb
• sestavljanje odškodninskih zahtevkov za povračilo premoženjske in nepremoženjske škode
• svetovanje in zastopanje v odškodninskih sporih ter v pogajanjih z zavarovalnico
• zastopanje v odškodninskih sporih pred sodišči in drugimi organi
• zastopanje v sporih pred sodišči, ki nastanejo kot posledica kršitve pogodbenih obveznosti oziroma neizpolnitve pogodbenih obveznosti
• svetovanje in zastopanje v sporih pred sodišči, prekrškovnimi organi in drugimi organi s področja prava varstva potrošnikov
• svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova neupravičene obogatitve
• svetovanje in zastopanje pri zahtevkih iz naslova poslovodstva brez naročila

d) družinsko pravo
• sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze
• zastopanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze
• sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti
• sestavljanje sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje
• svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema
• zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva
• sestavljanje sporazumov o stikih otrok z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan
• zastopanje v vseh ostalih zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
• svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravice do nadomestila preživnine pred Javnim jamstvenim in preživninskim skladom Republike Slovenije.

e) civilno izvršilno pravo
• poizvedovanje o dolžnikovem premoženjskem stanju (transakcijski računi, lastništvo nepremičnin in motornih vozil, imetništvo vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, …)
• zunajsodno opominjanje dolžnikov
• vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, vodenje, sledenje in aktiviranje posameznih izvršilnih sredstev tekom izvršilnega postopka
• zastopanje v izvršilnih postopkih (tako upnikov kot dolžnikov)
• sklepanje izvensodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih
• svetovanje in zastopanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami
• priprava izračuna zakonskih zamudnih obresti

DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI
• pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi • sestava vseh vrst splošnih aktov delodajalca in pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju
• svetovanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev in vodenje disciplinskih postopkov oziroma svetovanje v primeru kršitev delovnih obveznosti s strani delavcev in vodenje postopkov v zvezi s kršitvami
• vodenje postopkov odpovedi in zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi
• zastopanje v individualnih delovnopravnih sporih na vseh stopnjah o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja ter v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja
• zastopanje v postopkih in sodnih sporih na vseh stopnjah v zvezi z denarnimi zahtevki (izplačilo plače, regresa, dodatkov, odškodnine, odpravnine,…)
• svetovanje v primeru drugih kršitev pravic iz delovnega razmerja
• svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava
• svetovanje in zastopanje delavcev pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja (denarni zahtevki, prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki, kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja, varstvo pri odpovedi pogodb, svetovanje pri sklepanju pogodb)
• zastopanje v kolektivnih delovnih sporih
• svetovanje v primeru presežnih delavcev
• zastopanje pri pogajanjih za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe in sodelovanje pri sestavi predloga podjetniške kolektivne pogodbe
• zastopanje v postopkih zaposlovanja tujcev, pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce (osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje za delo) in pridobivanja dovoljenj za prebivanje v RS zaradi dela
• zastopanje v socialnih sporih
• svetovanje in zastopanje v postopkih glede ugotavljanja in priznavanja invalidnosti
• zastopanje delodajalcev v postopkih inšpektorata za delo

UPRAVNO PRAVO
• svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov
• svetovanje in zastopanje v upravnih sporih
• vlaganje pravnih sredstev zoper izdane upravne odločbe • svetovanje v zvezi z inšpekcijskimi postopki in zastopanje v različnih vrstah inšpekcijskih postopkov
• sestavljanje zahtevkov in drugih vlog
• svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil
• priprava razpisne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov v postopkih javnega naročanja
• sestava zahtevkov za revizijo pred državno revizijsko komisijo.

DAVČNO PRAVO
• svetovanje in zastopanje pred davčnimi organi v zvezi z odpisom davčnega dolga, odlogom in obročnim odplačilom davčnega dolga ter davčno izvršbo
• svetovanje in zastopanje pred davčnimi organi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora,
• svetovanje in zastopanje v zvezi z nepremičninskimi transakcijami (npr. ob sklenitvi prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o preužitku, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe, pogodbe o priznanju lastninske pravice, idr.),
• zastopanje pred sodišči v upravnem sporu v zvezi z odločbami davčnih organov

USTAVNO PRAVO
• svetovanje in zastopanje v postopkih ustavne pritožbe zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti
• vlaganje pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil
• vlaganje pobud za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank
• priprava vlog in zastopanje v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice