IRPS

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRSP)

Odvetnik Jurij Preložnik v skladu z 29. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015-v nadaljnjem besedilu: ZIsRPS) objavlja naslednje informacije:

POROČILO O DELOVANJU IZVAJALCA IRPS

Izvajalec IRPS odvetnik Jurij Preložnik objavlja skladno z določilom 30. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15) poročilo o njegovem delovanju v preteklem letu, to je v letu 2021.

Na izvajalca IRPS ni bila v letu 2021 vložena nobena pobuda za začetek postopka IRPS, posledično pa pri izvajalcu IRPS zaenkrat še ni potrebe po vključevanju v mrežo izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji.

Obrazec za pobudo za začetek postopka

Sporočilo je bilo poslano!

Splošne informacije
Izvensodno reševanje potrošniških sporov med ponudniki in potrošniki se v skladu z ZIsRPS, rešuje s pomočjo izvajalcev IRPS.

Domači potrošniški spor je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima ob naročilu blaga ali storitev potrošnik prebivališče, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

Čezmejni potrošniški spor je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima potrošnik ob naročilu blaga ali storitev prebivališče v državi članici Evropske unije, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

Postopek IRPS je enostaven, hiter in ekonomičen in predstavlja alternativni način reševanja potrošniških sporov.

Pravila postopka IRPS se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Postopek IRPS je za potrošnika brezplačen.

V kolikor potrošnik svojega spora s ponudnikom v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev ne more rešiti s pogajanjem na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila, lahko vloži pobudo za začetek postopka na obrazcu » Obrazec za pobudo za začetek postopka «.

Firma, poslovni in elektronski naslov

PRELOŽNIK JURIJ-ODVETNIK
Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje
Tel.: 03/490-19-23, Fax: 03/490-19-23
GSM: 031/618-324
e-mail: jurij@odvetnik-preloznik.si
spletna stran: www.odvetnik-preloznik.si

Informacije o organiziranosti izvajalca

Izvajalec je organiziran kot samostojni odvetnik, ki kot glavno dejavnost izvaja odvetniško dejavnost. Ločeno in neodvisno od odvetništva izvaja tudi postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Izpolnjevanje pogojev

Odvetnik Jurij Preložnik, ki vodi postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v celoti izpolnjuje pogoje o usposobljenosti, kot jih določata 27. in 28. člen ZIsRPS. Odvetnik Jurij Preložnik vse postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodi skladno s Pravili o postopkih IRPS in je pri tem dolžan spoštovati določila Kodeksa etičnih standardov za vodenje postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri izvajalcu.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS

Odvetnik Jurij Preložnik je bil dne 8.6.2017 na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 323-57/2017-4 vpisan v register izvajalcev IRPS.

Povezava na spletno mesto Evropske komisije, kjer je objavljen seznam izvajalcev IRPS

Evropska platforma za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodeluje

Odvetnik Jurij Preložnik še ne sodeluje v nobeni mreži izvajalcev IRPS v Evropski uniji.

Procesne predpostavke za začetek postopka IRPS

Popolna pobuda za začetek postopka glede potrošniškega spora s ponudnikom ali sporazum o predložitvi obstoječega potrošniškega spora ter odsotnost razlogov za zavrnitev (glej 8., 10. in 12. člen Pravil o postopkih IRPS).

Možnost umika potrošnika in ponudnika

Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka po lastni presoji delno ali v celoti umakneta ali spremenita svoj zahtevek, razen, če je v skladu z 3. odst. 8. čl. ZIsRPS sodelovanje ponudnika v postopku pri izvajalcu IRPS obvezno, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določa.

Podatek, ali se postopek IRPS izvede kot ustni ali pisni postopek

Postopek se praviloma izvede pisno z uporabo razpoložljivih elektronskih sredstev. Če se stranki tako dogovorita, se lahko postopek izvede tudi ustno.

Povprečni čas trajanja postopka IRPS

Postopki IRPS so praviloma enostavni, kratki in ekonomični. Odvetnik Jurij Preložnik odloči o sporu najpozneje v 90 (devetdesetih) dneh od prejema popolne pobude za začetek postopka. Izjemoma se v zahtevnejših primerih rok lahko podaljša (npr. več narokov, priprava izvedenskega mnenja in podobno).

Podatek o jeziku postopka

Postopek v domačih sporih se vodi v slovenskem jeziku, postopek v čezmejnih sporih se vodi v angleškem jeziku.

Pravni učinek izida postopka in če je odločitev zavezujoča, tudi pravne posledice za potrošnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve

Če stranke v okviru postopka mediacije dosežejo sporazumno rešitev spora, jo oseba, ki vodi postopek, zapiše v obliki izvensodne poravnave. Stranke se lahko odločijo, da bodo sporazum zapisale pred notarjem v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Izdana odločba je zavezujoča za ponudnika in potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik, niti potrošnik v roku 8 (osem) dni po prejemu te odločbe, odvetniku Juriju Preložnik s priporočeno pošto ne pošlje lastnoročno podpisane izjave , da je ne sprejema kot zavezujočo.

Pravno zavezujoča odločba , ki jo stranki sprejemata kot zavezujočo, pravno učinkuje na obe stranki in je predstavlja izvršilni naslov.

Način izvršitve odločbe izvajalca IRPS

Pravno zavezujočo odločbo se lahko izvrši preko sodišča v skladu z veljavno zakonodajo.

Kodeks etičnih standardov in Pravila postopka IRPS

Pravila postopka IRPS

Kodeks etičnih standardov