Odvetnik
Jurij Preložnik

»iuris ignorantia est cum ius nostrum ignoramus – nepoznavanje svojih pravic pomeni ignoriranje prava!«

Dobrodošli na spletni strani odvetnika Jurija Preložnika.


Pogosto se dogaja, da posameznik ne pozna pravic, ki mu po zakonodaji pripadajo, posledice tega pa so lahko življenjskega pomena za posameznika.

Mnogokrat se zgodi, da se posameznik svojih pravic vsaj v osnovi zaveda, a si zaradi bojazni pred visokimi odvetniškimi stroški ne poišče pomoči odvetnika, ali pa si takšno strokovno pomoč poišče prepozno. Stroški, ki posamezniku zaradi tega na koncu nastanejo, pogosto v večkratniku presežejo stroške, ki bi posamezniku nastali, če bi pravočasno poiskal pomoč odvetnika. Takojšna pomoč odvetnika je zato za učinkovito zavarovanje vaših pravic nujna, zato vas vabim, da se v primeru pravnih dilem brez odlašanja naročite na pravni posvet v moji pisarni, saj boste lahko zgolj ob takojšnji strokovni pravni pomoči pravočasno in učinkovito zavarovali vaš pravni položaj. Priporočljivo je, da strokovno odvetniško pomoč poiščete, še preden nastane pravni problem, ki ga morate reševati pred sodišči, zavarovalnicami, državnimi organi ali pri delodajalcu, saj vam bom lahko v teh primerih svetoval, na kakšen način se izogniti sporom na sodišču. Seveda pa boste pomoč odvetnika potrebovali tudi takrat, ko se obravnavi vaše zadeve na sodišču ne bo mogoče izogniti.

Svoj poklic opravljam individualno in se zato neposredno posvetim vsaki stranki posebej ter na takšen način s stranko vzpostavim pristen in oseben odnos, ki temelji na zaupanju, zaupnosti, individualnosti in zasebnosti. Vsaki stranki namenim dovolj časa in se z njo temeljito pogovorim o vseh vidikih njenega problema. Svoje delo skušam opravljati z veseljem in ustrezno mero previdnosti ter pri svojem delu v največji možni meri prisluhniti resničnim interesom stranke. Moj cilj je tudi, da strankam pravni vidik njihove zadeve predstavim na čim bolj razumljiv način, saj na ta način od njih lahko dobim bolj kakovostne informacije, ki so seveda nujno potrebne, da lahko svoje delo čim bolje opravim.

Vsaki stranki iskreno in neposredno pojasnim, kakšne so njene pravice v konkretni zadevi, katere so možne poti za dosego željenega cilja ter ji podam tudi realno in ne-zavajajočo oceno o njenih možnostih za uspeh v posamezni zadevi ter jo opozorim na vse potencialne rizike, ki so z zadevo povezani. Prav tako stranko že na začetku seznanim z okvirno višino stroškov ter se z njo odkrito pogovorim o vseh stroškovnih vidikih, s čemer se stranka izogne kasnejšim »negativnim« presenečenjem ob prejemu računa.

Osnovno vodilo pri mojem delu je vzpostavitev medsebojnega zaupanja s stranko, sodelovanje z mojimi strankami pa temelji na spoštovanju in prijazni besedi. Odvetniške storitve opravljam strokovno, profesionalno in vselej v največjo možno korist mojih strank.

Od dne 24.5.2011 dalje sem pri Odvetniški zbornici Slovenije vpisan v imenik odvetnikov.

Odvetniške storitve zaračunavam skladno z veljavno odvetniško tarifo, možen pa je tudi pisni dogovor o drugačnem načinu zaračunavanja (nagrada v odstotku od prisojenega zneska, nagrada v pavšalnem znesku, nagrada po urni postavki ipd…), vse v okviru omejitev, ki jih daje Zakon o odvetništvu.

Odvetnik
Jurij Preložnik